پیشینه‌ی نرم افزار:

با توجه به اینکه امروزه در تمامی سازمان‌ها نیاز به گزارشات دقیق و ساختار یافته از عملکرد و همچنین ثبت داده‌ها به صورت سیستمی و جمع‌آوری آن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است نبود نرم افزاری نچندان پیچیده اما بشدت کاربردی در جهت مدیریت تبلیغات شهری تیم تولید اپناتک را بر آن داشت تا با گرفتن راهکار از واحد تحقیق و توسعه در پی تولید نرم افزار تحت وب اپنابورد با کاربرد مدیریت بیلبورد‌های شهری برآیند…

بخشی از توانایی های نرم افزار:

جمع آوری داده های ورودی مربوط به ریز مشخصات بیلبوردها از جمله:
مکان دقیق
ابعاد
نوع و شکل
شرکت مالک
اطلاعات کامل قرارداد
نوع تبلیغات
طرح و چاپ
دادن گزارشات از جمله آدرس همراه با نقشه(Google Map)
نوع و شکل با شبیه سازی و خروجی تصویری بر اساس داده های ورودی
اطلاعات پایه شرکت مالک
اطلاعات مربوط به تاریخ شروع و پایان قرارداد
اعلان سررسید قرارداد بیلبورد به کاربر
نمایش نوع تبلیغات بر اساس طبقه بندی سازمانی
نمایش طرح و چاپ الصاق شده به بیلبورد در صورت ورود تصویر توسط کاربر
و ...