بهینه سازی نرم افزار با توجه به منابع مورد استفاده یکی از نیازهای سازمانی جهت کنترل هزینه های سازمان در واحد IT می باشد و تاثیر شگرفی در کارایی هر چه بهتر نرم افزار خواهد داشت که با توجه به گسترش روز افزون استفاده از نرم افزارهای سازمانی توجه به این مهم یک نیاز ضروری می باشد.کارشناسان اپناتک قادر به ارایه خدمات با سرفصل های ذیل می باشد:

این صفحه در حال بروزرسانی می‌باشد، لطفا بعدا مراجعه کنید