امنیت نرم افزار نیازی است اساسی در جهت استفاده از محصول نرم افزاری.
در فرآیند توسعه نرم افزار یکی از آموخته های بسیار مهم آن است که مشکلات، خرابی ها و ایرادات هرقدر زودتر شناسایی شوند، هزینه رفع آنها کمتر خواهد بود. این اصل در مورد مشکلات امنیتی هم به وضوح برقرار است. تیم امنیت در اپناتک از جایگاه ویژه ای برخوردار است و از اجزاء اصلی متعامل با واحد تحقیق و توسعه و تولید به شمار می آید که خدماتی را با سرفصل های ذیل ارائه می دهد:

این صفحه در حال بروزرسانی می‌باشد، لطفا بعدا مراجعه کنید